เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

ประวัติโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

การดำเนินการก่อสร้างอาคาร


การดำเนินการก่อสร้างอาคาร

 

          ด้วยเจตนาอันแรงกล้า และความเพียรพยายามของ พล.อ.จิตติ นาวีเสถียร ในการริเริ่มจนมีการอนุมัติให้จัดตั้ง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ในการดำเนินงานขั้นก่อตั้งของท่านผู้นี้ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ในสมัยที่ พล.ต.Partride เป็นหัวหน้า พ.อ. Ecdland เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาฝ่าย ทบ.และ พ.อ.Mclaughlin เป็นหัวหน้า สธ.๔ ได้ดำเนินการให้ได้รับความช่วยเหลือทุนในการก่อสร้างสถานที่ศึกษาและอาคารอื่นหลายหลัง ภายในบริเวณ ยศ.ทบ.(รวมทั้งอาคารเดิมของ รร.พธ.พธ.ทบ.และบ้านพัก นายทหาร,นายสิบบางส่วนด้วย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท โดยร่วมกับงบประมาณของ ทบ.ไทย อีกจำนวนหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ OICC เป็นผู้ดำเนินการโดยตลอด พิธีรับมอบอาคารกระทำ เมื่อ ๑๗ ต.ค.๒๕๐๑ นับเป็นการก่อกำเนิดให้มีสถานที่ เจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนอย่างแท้จริง จากนั้นในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๖ ถึง พ.ศ.๒๕๑๗ ได้มีการซ่อมแซมดังแปลงเสริมสร้างบ้าง เพื่อสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์ และความต้องการในการปฏิบัติงานของโรงเรียน การแก้ไข ดังแปลง ปรับปรุง ขยาย และก่อสร้างเพิ่ม เช่น โรงจอดรถ ปรับปรุงพื้นที่ และตัวอาคารเรียนให้กว้างขวางโอ่โถงยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก

 

          ความช่วยเหลือในด้านอื่นที่สำคัญได้แก่การดำเนินการจัดส่งนายทหารไปศึกษาและดูงานที่ศูนย์การส่งกำลังของกองทัพสหรัฐฯ ที่ Fort Lee รัฐ Verginia รวมทั้งการจัดนายทหารสหรัฐฯ มาร่วมในการก่อตั้งวางแผนจัดหลักสูตร และดำเนินการสอนในระยะเริ่มแรกด้วย

 

pic007

 

          ต่อมาอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้ชำรุดทรุดโทรมลงตามสภาพการใช้งาน ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ทบ. ได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าและสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ ที่ดั้งเดิม การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้การตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๐ รร.กบ.ทบ. ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่พักนายทหารนักเรียนซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัย และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

การดำเนินการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตร


          ในระยะเวลาระหว่างการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนส่งกำลังบำรุง กับระยะกำลังก่อสร้างอาคารนี้ ได้อาศัยสถานที่เดิมของ รร.สธ.ทบ. ในชั้นที่ ๓ ของกระทรวงกลาโหมด้านทิศเหนือเป็นสถานที่ชั่วคราว ใช้ในการเปิดหลักสูตรแรก คือ "หลักสูตรนำ" เพื่ออบรมหัวหน้ากองบางท่านใน กบ.ทบ.และผู้ที่จะทำหน้าที่ครูต่อไป โดยเริ่มขึ้นเมื่อ ๒๗ ก.พ.๒๕๐๑ มีนายทหารนักเรียน ๑๕ นาย ใช้เวลาศึกษา ๖ สัปดาห์ หลังจากนั้นได้เปิดหลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๑ ขึ้นเมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๐๑ และจบใน ๑๗ ต.ค.๐๑ โดยอาศัยสถานที่ห้องเรียนของโรงเรียนยานเกราะเดิมที่บางซื่อเป็นสถานที่ชั่วคราว การศึกษาของรุ่น ต่อจากนั้นมาได้ใช้สถานที่ของ รร.กบ.ทบ.ปัจจุบันนี้ตลอดมา สถานที่ของโรงเรียนนี้ยังได้ใช้ประโยชน์แก่ราชการอื่นด้วย เช่น เป็นกองอำนวยการฝึก เป็นที่ประชุม เป็นต้น การแก้ไขปรับปรุงและขยายหลักสูตรก็ได้ดำเนินการเรื่อยมา จากหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังเดิม ใช้เวลา ๑๒ สัปดาห์ มาเป็นหลักสูตรการจัดงาน ส่งกำลังบำรุงชั้นสูง ๒๐ สัปดาห์ กระทั้งถึงปี พ.ศ.๒๕๑๗ ทางโรงเรียนได้เสนอขอเปลี่ยนและขยายหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังชั้นสูง (Supply Management Course) เป็นหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุง (Logistic Management Course) ใช้เวลาศึกษา ๒๒ สัปดาห์ โดยเริ่มดำเนินการเปิดการศึกษณา เมื่อ ม.ค. ๒๕๑๗ โดยยังคงถือลำดับเลขของรุ่นการศึกษาต่อจาก หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังขั้นสูง เป็นการจัดงานส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๑๗ การแก้ไขปรับปรุงตำราและการสอนก็ได้พัฒนาเรื่อยมา เพื่อให้สามารถให้การศึกษาได้ตามหน้าที่ของโรงเรียนและตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

 

 

การดำเนินการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตร

 

          สำหรับหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ รุ่นที่ ๑๙ เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สูงยิ่งขึ้น โดยเพิ่มวิชาด้านการบริหาร และการอำนวยการช่วยรบขึ้นอีก และให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ด้วย ซึ่งขยายเวลาของหลักสูตรออกไปเป็น ๒๔ สัปดาห์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรใหม่ เป็น การจัดงานส่งกำลังบำรุงขั้นสูง โดยเติมคำว่า "ขั้นสูง" ลงท้ายชื่อเดิม และหลักสูตรใหม่ เป็น การจัดงานส่งกำลังบำรุงทหารบก ได้เปิดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงขึ้นอีกหลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุงและการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พสอ.) ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น ๓ สัปดาห์ เพื่อผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ได้มีความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การระดมสรรพกำลัง

 

pic008