ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

การประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

    -  การจัดทำแผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558

    -  กำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จัดทำแผนงาน  

    -  ขอเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.กบ.ทบ.เข้าร่วมประชุม 

    -  ขออนุมัติการบรรยายพิเศษ เพื่ออบรมพัฒนาความรู้บุคคลากร รร.กบ.ทบ. 

    -  ขออนุมัติแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2558 

    -  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

    -  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

     -   พันธกิจของผูรับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รร.กบ.ทบ. ปี 2558 

    -  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.กบ.ทบ.ปีงบ 2558

    -  รายงานผลการร่วมกิจกรรมเครือข่าย รร.พธ.ทบ 

    -  รายงานผลการร่วมกิจกรรมเครือข่าย รร.พธ.ทบ. พ.อ.หญิง สุปราณี 

    -  ขออนุมัติโครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560    

     -   โครงการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา รร.กบ.ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561               

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.กบ.ทบ. ปี ๒๕๕๖

 

act01

 

act01

 

act01