กิจกรรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๕

 รายการกิจกรรมทั้งหมด

- รายการกิจกรรมทั้งหมด กจบ.รุ่นที่ ๕๕

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ และ หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๕ ในวันศุกร์...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. กับ นทน. ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และ นทน.ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๘ ศึกษาและดูงานสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ และ เยี่ยมชมโรงงานพิม์ย้อมผ้าไทย จำกัด ในวัน...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๓ กับ นทน.หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และอาจารย์ พา นทน.ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ ดูงาน สพ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๕๘

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และอาจารย์ พา นทน.ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ ดูงาน สพ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และอาจารย์ พา นทน.ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ ดูงาน พธ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู นทน.ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ ณ ห้องเรียนชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (13)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๕ ในวันจันทร์ที่ ๖ ก.ค.๕๘ ณ ห้องเรียนชั้น ๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (8)  ไม่ถูกใจ (0)