กระดานสนทนา

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (KM)

ตำราเรียนผ่าน  QR code

                                 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                         

ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการส่งกำลัง

รวบรวมความรู้ทางด้านการส่งกำลัง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

    -  หลักนิยมการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.

    -  การกำหนดภารกิจและนโยบาย แนวคิดและความรับผิดชอบในการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.

    -  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

    -  อัตราทางด้านการส่งกำลังบำรุงและวิธีปรับปรุงแก้ไข

    -  ระดับส่งกำลัง

    -  การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป.

    -  ระเบียบคำสั่งอนุมัติหลักการ กห.และ ทบ.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

    -  การบริการสายแพทย์

    -  หลักการปฏิบัติงานคลัง

    -  ขั้นตอนการขออนุมัติจำหน่าย

    -  การรับจ่าย สป. ๓

    -  การปฏิบัติงานคลัง สป. ๒ และ ๔

    -  การจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

    -  การจัดดินแดน

    -  การพิทักพื้นที่ส่วนหลัง

    -  ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการซ่อมบำรุง

    -  การขอยกเว้นภาษี การรับบริจาคและการขึ้นทะเบียน/การปลดทะเบียนรถยนต์

    -  การปฏิบัติต่อ สป.หรือซาก สป.ที่อนุญาตให้อนุมัติจำหน่าย

    -  ภารกิจการจัด และการดำเนินงานของ ทภ./บชร

    -  การจัดงานขนส่ง

    -  ความรับผิดชอบใน สป. พ.ศ.๒๕๕๕ 

      - การจัดทำและบริหารงบประมาณ งบงานบริหารหน่วย 

      - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      - การรับ- จ่าย สป.  

      - การ เบิก – จ่าย สป.1  

      - การเบิก – จ่าย สป.2 และ 4 

      - การเบิกจ่าย สป.3 

      - การเบิกจ่าย สป.5  

      - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2552 

      - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง พ.ศ. 2500 

      - การบริการทางการแพทย์ทั้งในที่ตั้งปกติและในสนาม 

      - การเบิกจ่ายเงินราชการ 

      - การจัดการความรู้ Knowledge Management  

วิชาการจัดการส่งกำลังบำรุงทั่วไป

วิชาการส่งกำลังและซ่อมบำรุงของสายยุทธบริการ

วิชาการจัดและดำเนินงานของ ฝอ.

วิชาความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ดูการเยี่ยมชม