Gadgets, Slide

  • พิธีปิด 3

  • พิธีปิด 2

  • พิธีปิด 1

  • หลักสูตร กจบ.65

  • หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

กระดานสนทนา

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

ตำรา รร.กบ.ทบ.

01. หลักนิยมการส่งกำลังบำรุง ของ ทบ.

02. คำสั่ง ทบ. 333/62

03. อัตราทางด้านการส่งกำลังบำรุง และวิธีการปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562

04. ระเบียบอัตราพิกัด และอัตราสะสม พ.ศ.2512 (จัดเรียง พ.ศ. 2562)

05. ระเบียบ ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ 2555

06. ระดับส่งกำลัง

07. ภารกิจ การจัด และการดำเนินงานทางการส่งกำลังบำรุงระดับกองพล (ฝ่ายยุทธบริการกองพล) พ.ศ. 2562

08. ภารกิจ การจัด และการดำเนินงานของ มทบ. และ จทบ. พ.ศ. 2562

09. ภารกิจ การจัด และการดำเนินงานของ ทภ. และ บชร. พ.ศ. 2562

10. ภารกิจ การจัด และการดำเนินงานของ กบ.ทบ.

11. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สป. สาย ช. พ.ศ. 2562

12. การซ่อมบำรุง สป.สาย ส.  พ.ศ. 2562

13. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สป.สาย ขส. พ.ศ. 2562

14. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สป.สาย สพ. พ.ศ. 2562

15. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สป.สาย พธ. พ.ศ. 2562

16. การปฏิบัติงานคลัง สป.2 และ 4

17. การปฏิบัติงานคลัง สป.5

18.ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพบก พ.ศ.2561

19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding พ.ศ.2562

20. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

21.การบริการสาย ยย. พ.ศ. 2562

22. การบริการทางการแพทย์ เวชกรรมป้องกัน การรักษาพยาบาลและส่งกลับ พ.ศ. 2562

23. การดำเนินการฝ่ายอำนวยการ และการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร พ.ศ. 2562

24. การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง พ.ศ. 2562

25. การจัดดินแดน

26. การเบิกจ่าย สป.2 และ 4

27. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557 (จัดเรียง พ.ศ. 2562)

28. การจัดการขนส่ง พ.ศ. 2561

29. การจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

30. การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2562

31. ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ. 2557

32. การจัดงานขนส่ง

33. การเบิก - จ่าย สป.5

34. กฎหมายทหาร พ.ศ. 2562


การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (KM)

วิชาการส่งกำลังและซ่อมบำรุงของสายยุทธบริการ

วิชาการจัดและดำเนินงานของ ฝอ.

วิชาความรู้ทั่วไป

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ดูการเยี่ยมชม